شنبه، خرداد ۲۰، ۱۳۹۱

تکذيب خبر کيهان شريعتمداری

اطلاعيه سام قندچي در تکذيب خبر کيهان آقای شريعتمداری

آقاي شريعتمداري در کيهان تهران، در حملهء خود به من، مقالات مرا تحت عنوان هاي «غير اسلامي کردن يعنی نافرماني مدني» (1) و «توهماتي دربارهء اپوزيسيون خارج از کشور» (2) ذکر کرده اند و به مقاله من تحت عنوان «خطر جنگ جمهوری اسلامی و اسرائيل» (3) نيز تلويحاً اشاره نموده اند. لازم به تذکر است که در همه اين سال ها هيچگاه براي نوشته هايم «کپي رايت» (4) يعني محدود کردن تجديد چاپ نگذاشته ام و، در نتيجه، هر کسي که بخواهد نوشته هايم را بدون تغيير چاپ کند نيازي به اجازهء من ندارد. اکنون نيز اگر وزارت امور خارجه اسرائيل، يا حتی کيهان آقاي شريعتمداري، تصميم به تجديد چاپ نوشته هاي من بگيرند، اين امر به هيچوجه به معني ارتباطي با من نيست. در واقع، بسياري اوقات من از چاپ نوشته هايم در مجلات مختلف سال ها پس از انتشار آنها مطلع شده ام و بسياري از اوقات هم اصلاً خبر نمی شوم که کجا منتشر شده اند. انتشار هر نقدی هم از نوشتارهايم مسأله اي نيست چه مدعي نيستم نظر آخر را درباره هيچ چيز داشته باشم. البته وقتی نظراتم در نقد آن تحريف شود فقط ميتوانم اميدوار باشم که خوانندگان به اصل نوشته هايم مراجعه کنند و خود قضاوت نمايند.

سام قندچي، ناشر و سردبير
ايرانسکوپ
http://www.iranscope.com/
13 شهريور 1387
Sept 4, 2008

پانويس ها:

1. https://s.p9.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/534-OppositionAbroad.htm

2. https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/370-disobedience.htm

3. https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/465-IRI-IsraelWar.htm

متن انگليسی
https://p9.secure.hostingprod.com/@www.ghandchi.com/ssl/465-IRI-IsraelWarEng.htm

4. Copy Right